Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Chức Năng Nhiệm Vụ

- Tập hợp các nhà khoa học, các cán bộ tâm huyết có trình độ quản lý và chuyên môn để nghiên cứu khoa học, phát triển  ứng dụng kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
- Thực hiện các đề tài dự án về môi trường, phát triển các phương pháp, quy trình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ; ứng dụng khoa học và công nghệ vào xử lý và bảo vệ môi trường.
- Phản biện giám định môi trường, lập luận chứng kinh tế, báo cáo đánh giá tác động môi trường, tư vấn lắp đặt, lập hồ sơ dự án xin cấp phép thăm dò, sử dụng nguồn nước, quan trắc, phân tích mẫu, khoan thăm dò địa chất thuỷ văn, khoan giếng khai thác nước ngầm, thiết kế thi công các công trình và chuyển giao công nghệ xử lý môi trường nước, chất thải rắn, khí thải, hệ thống thông gió, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực, hội nghị, hội thảo, sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ những kết quả trên.
- Hợp tác với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và của liên hiệp hội Việt Nam.

 

Đối tác - Khách hàng