Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Cơ Cấu Tổ Chức của Phòng Tổ Chức Hành Chính

Tổ chức và hoạt động của phòngHành chính tổng hợp được xây dựng trên cơ sở Quy chế hoạt động của Viện kỹ thuật và công nghệ môi trường và dựa vào tình hình thực tế nhiệm vụ của phòng.
1. Cơ cấu tổ chức:    
Nhân viên gồm 5 đồng chí gồm có :
- Trưởng phòng: 1 đồng chí 
- L
ễ tân - văn thư: 2 đồng chí
- C
ông nghệ thông tin: 1 đồng chí
- L
ái xe: 1 đồng chí
Bao gồm:
1. Đồng chí: ThS.
Nguyễn Văn Cương– Trưởng phòng
2. Đồng chí: CN.Hoàng Văn Ninh - L
ái xe
3. Đồng chí: CN.Hà Thị Nga - Lễ tân -Văn thư
4. Đồng chí: ThS.Nguyễn Hồng Quang - Công nghệ thông tin
5. Đồng chí: CN.Nguyễn Thị Hoa Ban - Lễ tân -Văn thư

2. Liên hệ:
Điện thoại:024 6288.4807(Mr.Cương-
Trưởng Phòng)
Email:xuancuong27211987@gmail.com
Điện thoại:024 
6285.1144(Ms.Nga- Lễ tân -Văn thư)

 
Đối tác - Khách hàng