Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Cơ Cấu Tổ Chức

TỔ CHỨC NHÂN SỰ:
* Ban lãnh đạo Viện gồm có :
- Chủ tịch Viện         : 01
- Viện trưởng             : 01
* Tổng số nhân lực KHCN : 33 người, Trong đó :
- Phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ,                      : 21
- Kỹ sư, cử nhân                                           : 12


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
Đối tác - Khách hàng