Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Dự án:" Khai thác và sử dụng nước mặt công trình thủy điện Suối Sửu 1"

     Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường (ITET) thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam mở rộng hợp tác với Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Hà Giang. Vào ngày 21/8/2019, phòng Dự Án Tư Vấn Pháp Lý Về Môi Trường- đại diện của Viện đã bảo vệ thành công Dự án:""  Khai thác và sử dụng nước mặt công trình thủy điện Suối Sửu 1(huyện Vị Xuyên, thành phố Hà Giang) tại Cục Tài Nguyên Nước - Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.
Xin chúc mừng sự hợp tác thành công giữa 
Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường (ITET) cùng với Sở Khoa Học và Công Nghệ cùng Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Hà Giang.
Một số hình ảnh của buổi bảo vệ dự án
 
Đối tác - Khách hàng