Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Hội thảo do Viện Khoa học Môi trường của Tổng cục Môi trường tổ chức

     Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường (ITET) thuộc Liên hiệp các Hội KHKTVN tham dự Hội thảo do Viện Khoa học Môi trường của Tổng cục Môi trường tổ chức hôm nay 7/11/2019 về kinh tế chất thải.
     Kinh tế chất thải coi chất thải là hàng hóa có thể khai thác tạo ra doanh thu, lợi nhuận…. còn kinh tế tuần hoàn là chất thải của ngành sản xuất này coi là nguyên liệu đầu vào cho ngành sản xuất khác.
Đối tác - Khách hàng