Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Thi đua khen thưởng của Viện từ 2010 đến nay

Tổng hợp bằng khen, giấy khen, cúp, cờ thi đua mà các cá nhân và tập thể Viện kỹ thuật và công nghệ môi trường(ITET) đã được trao tặng từ năm 2010 đến nay 

Năm 2010:Năm 2012:Năm 2013:Năm 2015:


Năm 2016:Năm 2017:


Năm 2018:


Đối tác - Khách hàng