Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Chức Năng Nhiệm Vụ của Đảng - Đoàn Thể

Văn phòng Đảng - Đoàn thể là phòng tham mưu và thực hiện các công việc về Đảng, công đoàn cho Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty, Ban chấp hành công đoàn. Văn Phòng Đảng - Đoàn Thể có nhiệm vụ:
- Về công tác Đảng:
 • Lập kế hoạch hoạt động công tác Đảng tháng, quý, năm trong toàn Đảng bộ.
 • Chuẩn bị dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thường kỳ và chuyên đề
 • Xem xét, nghiên cứu, đề xuất thành lập tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy bộ phận và Đảng ủy công ty phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo của các đơn vị, bộ phận.
 • Thực hiện chức năng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ.
 • Bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới và đội ngũ quần chúng phục vụ cho công tác phát triển đảng viên.
 • Thực hiện công tác phát triển Đảng.
 • Quản lý hồ sơ, khen thưởng, kỷ luật đảng viên.
 • Theo dõi và thực hiện việc thu, nộp đảng phí của các tổ chức đảng trong Đảng bộ.
 • Triển khai và thực hiện công tác kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty.
 • Tham mưu cho Đảng uỷ Công ty trong việc đề nghị khen thưởng đảng viên có thành tích theo quy định.
 • Phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện nội dung công việc về công tác tổ chức, cán bộ trong Đảng bộ Công ty.
 • Theo dõi và quản lý các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Công ty.
- Về công tác Công đoàn:
 • Thực hiện các công việc của Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong mọi hoạt động Công đoàn theo Luật công đoàn, Điều lệ công đoàn Việt Nam và Luật lao động. Bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.
 • Phối hợp với Ban giám đốc Công ty trong việc tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm.
 • Tham gia với Ban giám đốc công ty trong công tác sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các nội dung văn bản, các nội quy, quy chế có liên quan đến người lao động.
 • Xây dựng và triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho người lao động theo nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
 • Tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng của dân tộc cho đoàn viên công đoàn. 
 • Tổ chức các phong trào, hoạt động thiết thực cho đoàn viên công đoàn gắn với nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thiếu niên nhi đồng là con của người lao động trong Công ty.
 • Tham mưu trong các hoạt động thi đua, tuyên truyền, văn hóa, thể thao của Công ty.
 • Kết hợp với Ban an toàn lao động trong công tác an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ, lụt bão.
 • Kết hợp với Chi hội chữ thập đỏ công ty thực hiện ủng hộ các phong trào từ thiện do Hội chữ thập đỏ quận, thành phố phát động.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.
Đối tác - Khách hàng