Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Cơ Cấu Tổ Chức

TỔ CHỨC NHÂN SỰ:
* Ban lãnh đạo Viện gồm có :
- Chủ tịch Viện         : 01
- Viện trưởng             : 01
* Tổng số nhân lực KHCN : 90 người, Trong đó :
- Chính nhiệm: 60 người
- Kiêm nhiệm: 30 ngườiSƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
Đối tác - Khách hàng