Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Báo vệ báo cáo khai thác nước cho thuỷ điện cấp bộ

   Trong lĩnh vực tư vấn môi trường, thì đánh giá tác động môi trường và báo cáo khai thác nước cấp Bộ Tài Nguyên và Môi Trường là khó nhất, yêu cầu cơ quan chủ trì phải sâu về mặt chuyên môn, nhân lực đa dạng các lĩnh vực như môi trường, thủy lợi, địa chất, thủy văn, mô hình hóa, lâm nghiệp. Trong báo cáo khai thác nước của thủy điện phải xác lập được mô hình và phương trình dòng chảy, xác định được mực nước chết dưới hạ du để đảm bảo hài hòa giữa phát điện để phát triển kinh tế những cũng không được bỏ qua việc sản xuất nông nghiệp của bà con dân tộc thiểu số...

   Nối tiếp các yêu cầu đặt hàng từ các doanh nghiệp hoạt động thủy điện, phòng Dự án tư vấn pháp lý m
ôi trường thuộc Viện Kỹ Thuật và Công Nghệ Môi Trường đã hoàn thành xuất sắc công việc lập dự án và vảo vệ thành công tại Bộ TNMT cấp phép hoạt động cho các đơn vị. Xin chúc mừng cho nhóm chủ trì, chúc mừng phòng Dự án tư vấn pháp lý môi trường. Sự thành công của dự án này một lần nữa chứng minh sự lớn mạnh về năng lực của Viện gắn liền với sự năng động và phát triển của các các phòng ban.

 
Hình ảnh bảo vệ dự án tại Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
Đối tác - Khách hàng