Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Đề án "Khai thác nước mặt công trình thủy điện Bản Hồ"

Phòng Dự án và Tư vấn Pháp lý về Môi trường thuộc Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường đã bảo vệ thành công Đề án tại Cục Tài nguyên nước - Bộ Tài Nguyên và Môi trường váo sáng 13/6/2019
 
Đối tác - Khách hàng