Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Giấy phép khai thác nước dưới đất(nước ngầm)

Viện Kỹ Thuật & Công Nghệ Môi Trường chuyên tư vấn lập hồ sơ giấy phép khai thác nước dưới đất (nước ngầm), chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng 24/7. 
Giấy phép khai thác nước dưới đất là gì:
Các cơ sở khai thác nước ngầm cần phải xin giấy phép khai thác nước dưới đất ( nước ngầm) để có thể hoạt động dưới sự quản lý của cơ quan chức năng, nhằm giảm thiểu việc khai thác bừa bãi dẫn đến cạn kiệt nguồn nước, sụt lún ngoài mong muốn

1. Khu vực phải đăng ký giấy phép khai thác nước dưới đất (nước ngầm) bao gồm:
a) Khu vực có mực nước dưới đất đã bị thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định; khu vực có mực nước dưới đất bị suy giảm ba (03) năm liên tục và có nguy cơ hạ thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép;

b) Khu vực bị sụt lún đất, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi hoặc nằm trong vùng có cấu trúc nền đất yếu;

c) Khu vực bị xâm nhập mặn do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực đồng bằng, ven biển có các tầng chứa nước mặn, nước nhạt nằm đan xen với nhau hoặc khu vực liền kề với các vùng mà nước dưới đất bị mặn, lợ;

d) Khu vực đất bị ô nhiễm hoặc gia tăng ô nhiễm do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn một (01) km tới các bãi rác thải tập trung, bãi chôn lấp chất thải, nghĩa trang và các nguồn thải nguy hại khác;
đ) Khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu chế xuất, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã được đấu nối với hệ thống cấp nước tập trung và bảo đảm cung cấp nước ổn định cả về số lượng và chất lượng.

2. Căn cứ đặc điểm của các tầng chứa nước, hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất, yêu cầu quản lý của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể mực nước hạ thấp cho phép, nhưng không vượt quá một nửa bề dầy của tầng chứa nước đối với tầng chứa nước không áp, không vượt quá mái của tầng chứa nước và không được sâu hơn 50 m tính từ mặt đất đối với các tầng chứa nước có áp.

3. Tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 m3 /ngày đêm, giếng khoan khai thác nước dưới đất cho sinh hoạt của hộ gia đình, cho các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học nằm trong các khu vực quy định tại Khoản 1 Điều này và có chiều sâu lớn hơn 20 m thì phải thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất.

1. Đối tượng thực hiện xin giấy phép khai thác nước dưới đất (nước ngầm):
- Cơ sở sản xuất, doanh nghiệp có nhu cầu khai thác, sử dụng nước dưới đất ( nước ngầm).
- Các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng nước ngầm hoặc có công trình khai thác nước dưới đất (nước ngầm) mà chưa có giấy phép khai thác nước.
2. Căn cứ pháp lý quy định về việc giấy phép khai thác nước dưới đất (nước ngầm)
- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012 (Điều 44, Điều 52);
- Nghị định 201/2012/NĐ- CP ngày 27/11/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước .
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 201/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. 
  - Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 

 3. Quy trình thực hiện hồ sơ giấy phép khai thác nước dưới đất (nước ngầm) như sau:
-    Khảo sát địa điểm dự án, lưu lượng cần khai thác.
-    Khảo sát, thu thập số liệu, địa hình, địa mạo, điều kiện địa lý, khí hậu thủy văn 
-    Xác định điều kiện kinh tế xã hội môi trường, tại khu vực khai thác. 
-    Xác định thông số về các đặc diểm địa chất, thủy văn gây ảnh hưởng đến khai thác nước dưới đất (nước ngầm). 
-    Thu mẫu nước phân tích tại phòng thí nghiệm.
-    Xác định cấu trúc giếng và trữ lượng nước.
-    Lập bản đồ khu vực và vị trí công trình theo tỉ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo tọa độ VN 2000
-    Tính toán dự báo mức nước hạ thấp.
-    Tính toán giá thành vận hành và hiệu quả kinh tế. 
-    Lập thiết đồ giếng khoan khai thác nước.
-    Hoàn thành hồ sơ  khai thác nước dưới đất (nước ngầm). 
-    Trình nộp cơ quan chức năng có thẩm quyến thẩm định và phê duyêt, tùy theo lưu lượng khai thác của cơ sở.

4. Bộ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm bao gồm:
1.    Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất ( mẫu số 03 - TT 27/2014/TT –BTNMT).
2.    Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất đối với công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động ( mẫu số 27 - TT 27/2014/TT –BTNMT).
3.    Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất kèm theo phương án khai thác đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ ngày đêm trở lên ( mẫu 25 – TT 27/2014/TT –BTNMT) hoặc báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm ( mẫu 25 – TT 27/2014/TT –BTNMT) (đối với trường hợp chưa có công trình khai thác nước dưới đất) 
4.    Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ tọa độ VN 2000
5.    Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước dưới đất không quá sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
6.    Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai tại nơi đặt giếng khai thác. Trường hợp đất tại nơi đặt giếng khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được UBND cấp có thẩm quyền xác nhận.
Mẫu hồ sơ đề nghị cấp  giấy phép khai thác nước ngầm ban hành theo quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Tài nguyên và Môi trường.
Số lượng hồ sơ ở Bình Dương 02 (bộ), TP. HCM 01 (bộ).
Thời hạn của giấy phép khai thác nước ngầm:
Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất có tối đa là 10 năm, tối thiểu là ba (03) năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là hai (02) năm, tối đa là năm (05) năm.
Gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm:
-    Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày.
-    Đến thời điểm đề nghị gia han, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp.
Thẩm quyền cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép khai thác nước ngầm:
-    Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép khai thác nước ngầm có lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên.
-    Sở Tài Nguyên và Môi Trường cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép dưới 3.000 m3/ngày đêm.
Cơ quan tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép (sau đây gọi chung là cơ quan tiếp nhận hồ sơ bao gồm):
-    Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ tài Ngyên và Môi Trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ tài Ngyên và Môi Trường.
-    Sở Tài nguyên và Môi Trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ về:
-    Quy trình thực hiện giấy phép khai thác nước ngầm như thế nào?
-    Thời gian cấp giấy phép khai thác nước ngầm bao lâu?
-    Chi phí thực hiện giấy phép khai thác nước ngầm là bao nhiêu?
-    Căn cứ pháp lý nào để thực hiện giấy phép khai thác nước ngầm
-    Cần chuẩn bị những giấy tờ gì khi làm giấy phép khai thác nước ngầm.
Tại sao chọn dịch vụ của Viện Kỹ Thuật & Công Nghệ Môi Trường?
-    Viện Kỹ Thuật & Công Nghệ Môi Trường với dịch vụ chuyên nghiệp, kinh nghiệm sẽ giúp quý khách hàng thực hiện việc này dễ dàng.
-    Đảm bảo chất lượng trên từng dịch vụ sản phẩm.
-    Hồ sơ hoàn toàn nhanh chóng, đúng thời hạn.
-    Tư vần hồ sơ giấy phép khai thác nước ngầm với thủ tục đơn giản, tiết kiện chi phí.
-    Kết quả phân tích xét nghiệm các mẫu chính xác có chứng nhận quốc tế.
Hãy đến với chúng tôi để được tư vấn miễn phí 
Viện Kỹ Thuật & Công Nghệ Môi Trường:
Hotline: 024 62884807 - 024 6288 4853
Email:moitruong.itet@gmail.com

Đối tác - Khách hàng