Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Bảo vệ thành công "Báo cáo đánh giá tác động môi Thủy Điện Tràng Định 2, công suất 29,8 MW"

Chiều ngày 2/7 tại phòng họp của Cục Tài nguyên nước - Bộ Tài Nguyên Môi Trường, chủ nhiệm Đề án đồng chí Dương Văn Đang -Phòng Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường đã bảo vệ thành công Đề án " Báo cáo đánh giá tác động môi trường thủy điện Tràng Định 2, công suất 29,8 MW". Xin chúc mừng!
Hình ảnh tại buổi bảo vệ

Đối tác - Khách hàng