Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Danh mục các đối tượng không phải làm kế hoạch bảo vệ môi trường

Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Đối tác - Khách hàng