Hotline

0988.558.969 - 024.62884852

Thông Báo:" Ủng hộ Quỹ Vì người nghèo quận Hoàng Mai năm 2018"

VIỆN KỸ THUẬT VÀ
CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
BCH CÔNG ĐOÀN
CV: Số 1610/TBCĐ/2018.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                                   Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018.
 
THÔNG BÁO
(V/v: Ủng hộ Quỹ Vì người nghèo quận Hoàng Mai năm 2018)
 
     Kính gửi:       - Ban giám đốc Viện
                            - Các đồng chí Công đoàn viên.
 
      Thực hiện kế hoạch kêu gọi đóng góp vào quỹ “Vì người nghèo năm 2018” do UBMTTQ Việt Nam ban hành và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận Hoàng Mai phát động. BCH công đoàn sẽ trích quỹ công đoàn thay mặt người lao động tham gia vào buổi Hội nghị triển khai “Tháng cao điểm vì người nghèo” và vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” quận Hoàng Mai năm 2018 là: 3.000.000 đồng.
            * Thời gian:14h00 ngày 17 tháng 10 năm 2018
            * Địa điểm: Hội trường Lớn - Trụ sở Quận ủy - Khu trung tâm hành chính Quận-    phường Thịnh Liệt - quận Hoàng Mai.
            BCH công đoàn thông báo để tập thể CBCNV được biết./.
 
Nơi gửi:
  • Ban giám đốc Viện
  • Các phòng ban
  • Lưu BCH công đoàn
T/M BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
   
 
Đối tác - Khách hàng